Alternate Text

תנאי שימוש

מבוא

רוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ ("החברה") היא הבעלים והמפעילה של אתר האינטרנט ("האתר"). הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי תקנון זה ("תקנון השימוש"). בתקנון השימוש המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. 

נבקשך לקרוא בעיון את תקנון השימוש טרם שימושך באתר. על יד כניסה וגלישה באתר הנך מסכים ללא הגבלה ו/או הסתייגות לתנאי תקנון השימוש. החברה רשאית בכל עת לעדכן את תנאי תקנון השימוש. כל עדכון כאמור יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר; במקרה של עדכון מהותי תינתן על כך הודעה באתר ובהתאם עליך לבדוק באופן תקופתי מהם התנאים בהם אתה מחויב.

תקנון השימוש חל על השימוש באתר בכל אמצעי טכנולוגי כגון מחשב ו/או טלפון נייד ו/או כל מכשיר ו/או כל אמצעי תקשורת אחר ("מכשיר").

*  תנאי תקנון השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר אך הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד. כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים ולהיפך.

אי מתן ייעוץ רפואי

האתר ותכניו, לרבות קישורים לאתרים אחרים הכלולים באתר, אינם מיועדים ואינם מהווים יעוץ רפואי כלשהו. תכני האתר אינם מהווים המלצה ו/או חוות דעת ו/או עידוד לשימוש או אי שימוש בתכשיר רפואי ו/או טכנולוגיות רפואיות ו/או בדיקה ו/או הליך רפואי כלשהם ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע. אין להשתמש במידע המופיע באתר לצורך אבחון ו/או טיפול רפואי. לקבלת ייעוץ ו/או טיפול רפואי עליך לפנות לרופא המטפל בך. 

השימוש באתר

החברה שומרת את הזכות שלא לאשר ו/או להגביל את הגישה ו/או השימוש באתר ו/או בחלקים מהאתר ו/או בשירותים המוצעים באתר, עקב אי עמידה בתנאי תקנון השימוש ו/או בשל כל סיבה אחרת, וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט.

הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה של משתמש סביר לשימוש אישי) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות.

למרות שהחברה עושה מאמצים סבירים כדי שהמידע הכלול באתר יהיה מדויק ועדכני, אין החברה מתחייבת לדיוקו של המידע, ויתכן ותכנים מסוימים באתר אינם שלמים ו/או מדויקים ו/או ייתכן ונפלו טעויות טכניות ואחרות בתכנים מסוימים באתר. החברה לא תישא באחריות לכל פעולה שננקטה ו/או שהתבססה על המידע שהוצג באתר. החברה לא תישא בחבות ו/או אחריות לכל שגיאה ו/או מחדל ו/או אי דיוק בתוכנו של האתר.

ידוע ומוסכם עליך, כי הגישה לחלקים מן האתר יכולה להיות מותנית ו/או מושפעת מהתקנת רכיבי חומרה ו/או תוכנה מסוימים במכשירך. החברה אינה אחראית לרכיבים אלה ו/או להתקנתם ו/או לכל דבר ועניין הנובע מהשימוש וההתקנה של רכיבים אלו ו/או אי השימוש וההתקנה של רכיבים אלו. מבלי לגרוע מכך, הגישה לאתר ו/או לתכנים ואופן הצגתם ו/או השימוש באתר עשויים להשתנות בהתאם לרכיבים כאמור שבמכשירך ולהגדרותיהם. החברה אינה מתחייבת כי האתר והתכנים הכלולים בו יוצגו בצורה תקינה ו/או זהה במכשירים שונים.

האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצג ומועמד לרשותך כמות שהוא ("AS-IS"). שימושך באתר הנו על אחריותך הבלעדית. החברה ו/או כל מי מטעמה אינם אחראים לשימוש כלשהו שייעשה באתר לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי הנובע מכניסה לאתר ו/או שימוש בו ו/או בתוכנו ו/או למניעה ו/או להפרעה משימוש באתר שיגרמו מכל סיבה שהיא. כמו כן, החברה לא תישא באחריות לכל נזק לציוד המכשיר שלך ו/או כל פריט אחר שבו לרבות בגין וירוסים ו/או תוכנות עוינות, תולעים, יישומים מזיקים וכו' העלולים להרוס או לשבש את פעולת המכשיר כתוצאה משימוש באתר.

האתר כולל מידע המיועד לתושבי מדינת ישראל בלבד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ייתכן ומוצרי החברה נתונים בטריטוריות כלשהן לפיקוח רגולטורי ועל כן אפשרי כי גולשים באתר יקבלו הודעה שחלק מהמידע באתר רלוונטי רק כלפי טריטוריות מסוימות.

באתר עשויים להופיע קישורים לדפי אינטרנט שלישיים. הקישורים כאמור מוצעים לנוחות בלבד והחברה אינה מביעה כל דעה באשר לתוכנם של דפי אינטרנט שלישיים כלשהם כאמור. התחברותך לדפי אינטרנט כאמור היא על אחריותך הבלעדית ואין החברה נושאת באחריות כלשהי לתכנים המופיעים בהם לרבות ביחס למידע מטעמו של צד שלישי כלשהו ולשימוש בו.

באזורים מסוימים באתר זה יתכן וניתן או יהיה ניתן בעתיד לפרסם ו/או לשלוח הודעות, קבצים, תמונות, פרסומי טקסט וחומרים ותכנים אחרים. כל העלאת מידע לאתר זה הינה בכפוף לתנאים אלה ו/או לכל תנאי נוסף שפורסם עבור תכונה ספציפית. החברה רשאית למחוק כל תוכן משתמש שלפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה מפר את התנאים או את מדיניות הפרסום. אתה מסכים שבשימוש באתר, כולל התכונות האינטראקטיביות בו, תהיה כפוף לתנאים הבאים:

  • אתה מסכים לא לפרסם כל תוכן שאינו חוקי, מזיק, משמיץ, בעל לשון הרע, מגונה, פולש לפרטיותו של אדם אחר, מאיים, מטריד, פוגעני, גזעני, פוגע בזכויות הקניין הרוחני של אחרים, פורנוגרפי, אלים או התנגדות אחרת או בלתי הולמת כפי שנקבע על ידי החברה, או חומר אחר שיכול להוות או לעודד התנהגות שתיחשב כעבירה פלילית או להפר באופן אחר כל חוק או תקנה .
  • אתה מסכים לא לפרסם כל תוכן המכיל מידע אישי על כל פרט אשר מפר ו/או פוגע בפרטיות של כל גורם או יישות אחרת, או כל גורם שאתה מחויב לו לשמור על פרטיות או סודיות. אתה מסכים שלא להתחזות לאף אדם או ארגון, כולל ללא הגבלה, את אנשי החברה.
  • אתה מסכים לא לפרסם כל תוכן המכיל שידול עסקי מכל סוג שהוא, לרבות פרסום מוצר או שירות, הצעת מוצר או שירות למכירה, או הפניית הקוראים למקום לקבלת מידע נוסף על מוצר או שירות.
  • אתה מסכים לא לפרסם תוכנה כלשהי לאתר, וגם לא תפרסם קישורים או קבצים שאינם מצייתים לתנאים אלה, ולא תפרסם שום תוכן המכיל וירוסים, קבצים פגומים, או תוכנות או תוכנות דומות אחרות העלולות לגרום לרעה, להשפיע על פעולת האתר או על אי אילו תכונות של האתר.
  • אתה מסכים לא לשתף או להעביר סיסמה או כל פריט מידע על גישה עם גורם אחר, באופן זמני או קבוע. אתה תישא באחריות הבלעדית לכל השימוש בחשבונך ועל סודיות סיסמתך.

מובהר כי "פרסום" כולל גם כל העלאה ו/או משגור של תוכן ו/או הודעות ו/או קבצים ו/או תמונות ו/או פרסומי טקסט ו/או חומרים ו/או תכנים אחרים. 

באזורים מסוימים באתר שלנו יתכן שתינתן לך היכולת לספק לנו מידע המאפשר זיהוי אישי. אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו למידע נוסף על שיטות איסוף המידע והשימוש שלנו במידע זה.

לדיווח על תופעות לוואי יש לפנות לכתובת זו בלבד: [email protected] . אין לדווח על תופעות לוואי בדרך אחרת באתר.

כפיפות למדיניות הפרטיות של האתר

ההגנה על פרטיותם של המשתמשים באתר חשובה ביותר לחברה. מדינית הפרטיות של החברה, כפי שיכולה להתעדכן מעת לעת, מפורטת באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון שימוש זה. 

זכויות יוצרים וקניין רוחני

החברה הינה בעלת כל זכויות הקניין הרוחני (רשומות או לא רשומות) מכל סוג, לרבות זכויות יוצרים באתר, עיצובו הגראפי, תכניו וכדומה.

ניתן לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות אישיות ושאינן מסחריות ובהתאם להוראות הדין. חל איסור מוחלט על כל העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של האתר ו/או כל חלק ממנו ו/או תכניו (מעבר למאושר לעיל), אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.

על אף האמור לעיל אין לעשות כל שימוש בתמונות, בסרטים או בקבצי שמע באתר מעבר לצפייה רגילה בהם. כל שימוש בלתי מורשה באמור עלול להוות הפרת חוקים בין היתר בגין זכויות יוצרים, סימני מסחר, הגנת הפרטיות וכן חוקים ותקנות אחרים.

סימני המסחר, הלוגו וכן כל סימן אחר המוצג באתר בין אם הם רשומים ובן אם לאו הנם בבעלות מלאה של החברה ו/או בעל זכות אחר. 

הפעלתו השוטפת של האתר

החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ו/או מהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, וכן להפסיק ו/או להתחיל את פעילות האתר, בכל עת וללא התראה מוקדמת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר כאמור לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.

שונות

החברה רשאית להמחות ו/או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי תקנון שימוש זה, או כל חלק ממנו, לכל צד שלישי לפי שיקול דעתה ולחברה אין כל חובה לפרסם ו/או להודיע את דבר ההמחאה ו/או ההסבה כאמור.

הדין המהותי שיחול בכל הקשור לשימוש באתר, לרבות תנאי תקנון שימוש זה, הינו הדין של מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים לתקנון שימוש זה, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב- יפו, ישראל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל בתקנון שימוש זה, ולמניעת ספק, מובהר כי שימושו של המשתמש באתר מהווה הצהרה ואישור מטעמו, כי קרא את תקנון שימוש זה, הבין את תוכנו, והסכים להוראותיו במלואם. המשתמש מוותר בזה מראש ולא יהיה רשאי לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ביחס לאתר ולעניינים המוסדרים בתקנון שימוש זה.    

נוסח 7721 ג

שיתוף
בודק...